ОП ”Траурна дейност” е създадено с Решение № 212 на Общински съвет Пловдив, взето с Протокол № 14/24.07.1997 година, с цел осигуряване административното обслужване на населението в случаи на смърт и за извършване на погребения и свързаните с тях ритуали и услуги на територията на Община Пловдив.

Дейността на предприятието се извършва в съответствие с действащата нормативна уредба в страната и установените санитарни правила, във връзка с погребалната дейност, при съобразяване с религиозните и други предпочитания, визирани в Закона за вероизповеданията.

Предприятието извършва погребения, независимо от етническата и религиозна принадлежност на починалия.
Важни празници за 2022 г.


На територията на град Пловдив действат:

·  Траурен парк “Централен” - бул.”Княгиня Мария Луиза “ №73

·  Траурен парк “Север” - ул.” Рогошко шосе”

·  Траурен парк “Драганови гробища” - ул.”Братя Бъкстон” № 122

·  Траурен парк “Прослав” - кв. Прослав

·  Траурен парк “Коматево” - кв. Коматево

·  Траурен парк “Арменски гробища” - бул.”Княгиня Мария Луиза “ №77

·  Траурен парк “Католически гробища” - бул.”Княгиня Мария Луиза “ №75

·  Траурен парк “Еврейски гробища” към Траурен парк “Централен” - бул.”Княгиня Мария Луиза “ №73

·  Траурен парк “Мюсюлмански гробища” към Траурен парк “Север” - ул.” Рогошко шосе”

Create your own web pages in minutes...
Спокойствието, от което се нуждаете
Copyright 2005-2022. All Rights Reserved.
начало     услуги     магазин     полезна     паркове     контакти     профил на
                                                информация                                          купувача
ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"